Uppdaterad 17 april 2020

Genomförande

Frågor och svar

 • Lyssna

  Serveringstillstånd för alkoholdrycker får enligt alkohollagen bara utfärdas till den som är lämplig att bedriva verksamheten. Du som ansöker om tillstånd ska avlägga ett prov för att visa att du har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att bedriva serveringsverksamheten. Men det är alltid alkoholhandläggaren på kommunen som vid prövningen av din ansökan avgör om det finns omständigheter som gör att det går att tillämpa undantag så att du inte behöver skriva provet. Prövningen av den sökandes kunskaper är alltså en del av det som benämns lämplighetsprövning. Det finns ytterligare ett antal olika typer av prov beroende på vilket serveringstillstånd din ansökan gäller. Det finns bland dessa ett prov för provsmakning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en föreskrift om kunskapsprov.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:03:19

 • Lyssna

  Provtiden är högst 90 minuter. Du ska ha en legitimation som är giltig vid provtillfället och utfärdad av en behörig utfärdare, exempelvis ett körkort. Om du kommer från ett land utanför EU ska du styrka din identitet med en nationell id-handling, exempelvis ett pass. Du får ha med sig ett språklexikon vid provet. Det är inte tillåtet med fusklappar, att fotografera av eller ta med några andra hjälpmedel.

  En tjänsteman från kommunen ska finnas med under hela provtiden. Provet görs tillgängligt för dig genom att alkoholhandläggaren tar fram det prov som är aktuellt från en webbsida. Proven görs genom en webbapplikation och rättas automatiskt.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:03:23

 • Lyssna

  När du ska skriva provet behöver du ha kunskap om alkohollagen och de föreskrifter som finns för att bedriva serveringsverksamheten. Det finns ingen specifik utbildning som du måste gå innan du skriver provet. Du kan även behöva kunskaper i till exempel bokföring, skattefrågor, livsmedelsregler och arbetsmiljö, men dessa ingår inte i Folkhälsomyndighetens ansvarsområde och ingår därför inte i provet. De myndigheter som ansvarar för dessa områden är bland annat Skatteverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:03:35

 • Lyssna

  Om du har frågor om hur kunskapsprovet genomförs ska du vända dig till en alkoholhandläggare hos kommunen. Alkoholhandläggaren ger information om i vilken lokal du ska göra provet. Kommunerna avgör själva när och hur ofta de erbjuder provtillfällen.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:03:31

 • Lyssna

  Du som ska skriva provet kan välja att göra det på svenska, engelska, franska eller arabiska.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:03:40

 • Lyssna

  Om du behöver använda tolk för att göra kunskapsprovet så berättar du det för alkoholhandläggaren på kommunen. Handläggaren bokar då in en auktoriserad tolk. Vid provet kommer tolken att översätta frågorna och svarsalternativen. Du ska sedan markera det eller de svar som du bedömer är rätt. Provet är ett muntligt prov och tiden är förlängd till 120 minuter. Om det finns en auktoriserad tolk på annan ort än i den kommun där du vill göra kunskapsprovet så kan du få tolkning via telefon.
  Folkhälsomyndigheten har föreskrivit att tolken ska vara auktoriserad för att garantera både dina rättigheter som sökande och för att garantera att sekretessreglerna följs vid provet. En tolk som anlitas i offentlig verksamhet omfattas av samma tystnadsplikt och sekretess som verksamhetens personal. De tolkar som är auktoriserade omfattas även av lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

  Tolken ska följa sekretessreglerna under sitt uppdrag. Sekretess innebär att det är förbjudet att avslöja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt. Tolken får exempelvis inte fotografera eller filma frågorna i provet för att sprida uppgifterna vidare. Tolken får inte heller googla eller på annat sätt hjälpa provskrivaren att svara rätt.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:03:44