Uppdaterad 17 april 2020

Genomförande

Frågor och svar

 • Lyssna

  Serveringstillstånd för alkoholdrycker får enligt alkohollagen bara utfärdas till den som är lämplig att bedriva verksamheten. Prövningen av den sökandes kunskaper är alltså en del av det som benämns lämplighetsprövning. Den som ansöker om tillstånd ska genomföra ett prov för att visa att den har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att bedriva serveringsverksamheten. Detta gäller även för den som ansöker om ett tillstånd för provsmakning.

  Det finns ett antal olika typer av prov beroende på vilket serveringstillstånd det gäller. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en föreskrift om kunskapsprov, se Lagar, föreskrifter, allmänna råd och förarbeten.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:38

 • Lyssna

  Provtiden är högst 90 minuter. Den som ska skriva provet ska ha en legitimation som är giltig vid provtillfället och utfärdad av en behörig utfärdare, exempelvis ett körkort. Om den som ska skriva provet kommer från ett land utanför EU ska provskrivarens identitet styrkas med en nationell id-handling, exempelvis ett pass.

  En tjänsteman från kommunen ska finnas med under hela provtiden. Provet görs tillgängligt för den som ska skriva provet genom att du som alkoholhandläggare tar fram det prov som är aktuellt från webbsidan för Kunskapsprov. Proven görs genom en webbapplikation och rättas automatiskt.

  Provskrivaren får ha med sig ett språklexikon vid provet. Det är inte tillåtet med fusklappar, att fotografera av eller ta med några andra hjälpmedel.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:34

 • Lyssna

  Kommunerna bestämmer själva när de ska erbjuda möjligheten att skriva prov. Det kan exempelvis styras av kommunens rutiner för sammanträden och antalet inkomna ansökningar. Det finns även andra förutsättningar för ansökan som ska vara uppfyllda av den sökande och därför måste alkoholhandläggaren ta hänsyn till vilken tidpunkt under handläggningen i det enskilda ärendet som är bäst för sökanden att skriva provet.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:31

 • Lyssna

  Något nytt prov behöver inte genomföras om det är samma personer som står bakom ansökan och den gäller samma typ av verksamhet som tidigare har bedrivits. Provet är kopplat till en person och gäller i tre år.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:27

 • Lyssna

  Den som ska skriva provet kan välja att göra det på svenska, engelska, franska eller arabiska.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:23

 • Lyssna

  Om den som ska skriva provet behöver använda tolk så ska du som alkoholhandläggare boka in en auktoriserad tolk. Vid provet kommer då tolken att översätta frågorna och svarsalternativen och den som skriver provet markerar det eller de svar som den sökande bedömer är rätt. När provet genomförs muntligt är tiden 120 minuter. Om tolken finns på annan ort så görs tolkningen via telefon.

  Med auktoriserad tolk menas en person som har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har ett nationellt tolkregister för auktoriserade tolkar där det finns uppgifter om hur många tolkar i det aktuella språket som finns i landet.

  Folkhälsomyndigheten har föreskrivit att tolken ska vara auktoriserad för att garantera både rättigheterna för den som ska skriva provet och för att garantera att reglerna om sekretess följs vid provet. En tolk som anlitas i offentlig verksamhet omfattas av samma tystnadsplikt och sekretess som verksamhetens personal. De tolkar som är auktoriserade omfattas även av lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

  Tolken ska följa arbetstidslagstiftningen och sekretessreglerna under sitt uppdrag. Tolken ska inte arbeta mer än normaltid och om det ändå blir så få övertidsersättning utbetald. Sekretess innebär att det är förbjudet att avslöja en uppgift; muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt. Tolken får exempelvis inte fotografera eller filma frågorna i provet för att sprida uppgifterna vidare. Tolken får inte heller använda internet genom att googla eller på annat sätt hjälpa provskrivaren att svara rätt.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:20

 • Lyssna

  Den kommun som ska besluta i ärendet ansvarar för att kunskapsprovet genomförs, men kommunen kan samarbeta med en annan kommun om att genomföra provet.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:17

 • Lyssna

  Det går inte att låta någon utomstående ansvara för att genomföra proven. Det är kommunen som ansvarar för att den som ansöker om serveringstillstånd genomför ett kunskapsprov. Proven är skyddade av sekretess eftersom syftet att sökanden ska visa sina kunskaper skulle gå förlorat om provens frågor blev kända. Det är viktigt att proven inte sprids och kommunen ska kontrollera att det går till på rätt sätt under provtiden och att otillåtna hjälpmedel inte används. Proven görs tillgängliga endast genom alkoholhandläggarens behörighet att logga in i Kunskapsprovet och den kod för att skriva provet som sökanden får av alkoholhandläggaren.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:13