Nya lagen om tobak och liknande produkter

  • Har en kommun rätt att utöva tillsyn på ett försäljningsställe som säljer tobaksvaror men inte har det tillstånd som krävs för denna försäljning?

    Folkhälsomyndigheten bedömer utifrån vad som framkommer i lag och förarbeten att en kommun kan utöva tillsyn över att bestämmelsen om krav på tillstånd följs. (Se 5 kap. 1 § och 7 kap. 4 § LTLP samt Prop. 2017/18:156 s. 210.)

    Eftersom det i 10 kap. 1 § LTLP också finns ett straffansvar för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan tillstånd bör kommunen, även om tillsyn utövas, göra en anmälan till polisen om att brottslig verksamhet pågår hos den aktuella handlaren.

    Vid en tillsyn över att kravet på tillstånd följs hos en handlare som saknar tillstånd men som säljer tobaksvaror är det också lämpligt att samråda med polismyndigheten innan tillsynen sker.

    Uppdaterad: 2020-05-28 09:38

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?