I vårt uppdrag ingår att stödja användande och utveckling av kunskapsbaserade metoder och verktyg. Vi bedömer det vetenskapliga stödet för olika metoder fortlöpande.

Hälsofrämjande och förebyggande metoder

Ett av våra mest prioriterade uppdrag är att utveckla och stödja användandet av kunskapsbaserade metoder, som den generella metoden Motiverande samtal.

Övergripande folkhälsoarbete

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälsoaspekterna integreras i de verksamheter som redan i dag bedrivs i kommunerna och att förutsättningar skapas för ett mer konkret arbete. Den kommunala organisationen och planeringsmodeller är några exempel på viktiga faktorer för att uppnå detta. Läs mer om olika förutsättningar och exempel på systematiskt folkhälsoarbete på kommunal och regional nivå under detta avsnitt.