Biosäkerhet handlar om att skydda människor och miljö från exponering av biologiska agens och toxiner vid tillbud och olyckor i laboratorier. Bioskydd handlar om att förhindra förlust, stöld, missbruk, förskingring av, eller avsiktlig otillåten spridning av biologiska agens och toxiner.

För att på ett effektivt sätt hantera biorisker vid Folkhälsomyndigheten har ett internt biosäkerhetsprogram utarbetats. Detta program syftar till att minska biologiska risker av olika karaktär och omfattar både biosäkerhet och bioskydd.
Folkhälsomyndigheten bistår även andra myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expertstöd vid analys av risker samt med kompetens inom biosäkerhet och bioskydd. Kunskap om biosäkerhet och bioskydd kan behövas på diagnostiska laboratorier, vid universitet/högskolor, industri eller andra ställen där laborativ verksamhet sker och biologiska agens hanteras.

På Folkhälsomyndigheten finns också certifierad säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Relaterad läsning

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4)

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2)

Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (2000/54/EC)

Directive of the European Parliament and of the Council on the contained use of genetically modified micro-organisms (2009/41/EC)

Handbook of applied biosecurity for life science laboratories, Sipri (2009)

Laboratory biorisk management (CWA 15793:2011)

WHO Biorisk management: Laboratory biosecurity guidance (2006)

WHO Laboratory biosafety manual (2004)

Säkra biorisker

Ebola - Rutiner för sanering. Vägledning till kommuner och smittskyddsläkare