Syftet med ledningssystemet är att sammanställa nödvändiga krav för att kunna kontrollera risker i samband med hantering eller lagring och slutförvaring av biologiska agens och toxiner i laboratorier och andra anläggningar.

CWA 15793 är ett ledningssystem som passar alla organisationer och verksamheter som hanterar biologisk agens och/eller toxin. Ledningssystemet är förenligt med Arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaransvar, och även med kravet på samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ledningssystemet möjliggör även synergier med andra internationella standarder om kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), och hälsa och säkerhet (OHSAS 18001).

CWA 15793 kan användas som ett redskap i en kontinuerlig förbättringsprocess inom verksamheter och kan följas vid interna biosäkerhetsronder för att identifiera brister relaterade till biosäkerhet och bioskydd i laboratoriet samt hur dessa brister ska åtgärdas.

Ledningssystemet CWA 15793 kan:

  • förbättra säkerheten i hela organisationen
  • öka verksamhetens effektivitet genom att införa etablerade praxis
  • främja internationellt utbyte och samarbete
  • erbjuda vägledning för utbildning och träning
  • öka medvetenhet och lärande om bioriskhantering
  • skapa en grund för intern revision och för certifiering.

Riktlinjer för tillämpning

Ett annat dokument, CWA 16393 har framställts för att ge en allmän vägledning om användning samt att underlätta tillämpningen av CWA 15793. I dokumentet citeras de särskilda kraven från CWA 15793 tillsammans med informativa riktlinjer för att underlätta tolkningen.

Folkhälsomyndighetens roll

Verksamheter som på olika sätt hanterar biologiska agens och toxiner ansvarar för säkerhet och skydd för människor, djur och miljö mot biorisker, enligt landets lagar och förordningar. Som en del i arbetet att stärka bioriskhanteringen sprider Folkhälsomyndigheten kunskap samt ger vägledning vid tillämpningen av CWA 15793 inom olika laboratorieverksamheter på myndigheter, företag, landsting och övriga organisationer.

I oktober 2014 anordnade myndigheten en temadag om säker hantering av biorisker på laboratorier med inbjudna föreläsare som presenterade sina egna perspektiv om bioriskhantering och diskuterade nyttan med CWA 15793.

Webbverktyget Säkra biorisker

För att underlätta för verksamheter att tillämpa CWA har Folkhälsomyndigheten publicerat en informationsbroschyr som heter Säkra biorisker samt tagit fram ett webbaserat självskattningsverktyg, Säkra biorisker. Med hjälp av verktyget kan användare testa hur hanteringen av biorisker i den egna organisationen fungerar. Resultatet kan användas som en grund i arbetet för att belysa områden som behöver förbättras och därigenom minimera bioriskerna inom organisationen.

Läs mer

Laboratory biorisk management (CWA 15793)

Laboratory biorisk management - Guidelines for the implementation of CWA 15793:2008 (CWA16393)

WHO: Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19)

ISO 35001: Biorisk management for laboratories and other related organisations