Skyddsåtgärder kan omfatta såväl organisatoriska åtgärder som lämplig utformning av lokaler, tekniska anordningar och arbetsrutiner. En form av skyddsåtgärd är att välja lämplig skyddsnivå, det vill säga den grad av inneslutet arbete som ett visst biologiskt agens kräver. Internationellt förekommer flera olika beteckningar för skyddsnivå, exempelvis:

  • Biosafety level (BSL)
  • Physical containment level (PCL)
  • Containment level (CL)
  • Protection/physical level (P)

Laboratorier för arbete med biologiska agens indelas i fyra skyddsnivåer, 1-4, där 1 utgör den lägsta skyddsnivån och 4 den högsta. Arbete vid respektive skyddsnivå regleras enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2018:4. Nedan följer exempel på skyddsåtgärder som gäller vid användning av biologiska agens i laboratorie- eller djurverksamhet i de olika skyddsnivåerna.

Skyddsnivå 1

Den lägsta nivån. Inga tillträdesrestriktioner finns och lokaliseringen behöver inte vara isolerad. Bänkytor ska vara lätta att rengöra och det ska finnas möjlighet till handtvätt.

Bilden visar ett typiskt laboratorium av skyddsnivå 1

Skyddsnivå 2

Arbetet sker i avgränsad lokal som är uppmärkt med skylt för smittrisk. Personer med tillträde måste bära lämplig skyddsklädsel och ska informeras om riskerna. Tillgång till autoklav (1) krävs och potentiellt smittförande avfall (2) ska särskiljas, se bilden nedan. Beroende på riskbedömning kan det även finnas krav på möjlighet till tillslutning och dekontaminering genom rökning (exempelvis väteperoxid) samt användande av mikrobiologisk säkerhetsbänk (3).

Bilden visar ett typiskt laboratorium av skyddsnivå 2

Skyddsnivå 3

Lokaliseringen ska vara isolerad och försedd med observationsfönster. Inpassagen hålls låst och strikta tillträdesregler (1) råder, se bilden nedan. Vältäckande skyddskläder (2) ska bäras och skor byts vid in- och utpassering. Beroende på riskbedömning eller om arbete sker med luftburen smitta ska frånluft HEPA-filtreras, ingång ska ske via luftsluss och lokalen skall ha undertryck gentemot omgivningen vilket skapar ett riktat luftflöde (3). Autoklav (4) ska finnas inom det kontrollerade utrymmet och om det finns risk att smittämnen kommer ut i avloppet ska även avloppsvattnet desinfekteras.

Bilden visar ett typiskt laboratorium av skyddsnivå 3

Skyddsnivå 4

Den högsta skyddsnivån. Personalen arbetar iförd en tät skyddsdräkt (1) där lufttillförseln sker via slangar (2) från taket vilket skapar ett övertryck i skyddsdräkten, se bilden nedan. Lokalen är totalt fysiskt isolerad och både till- och frånluft HEPA-filtreras (3). Allt avloppsvatten (4) avdödas och dubbelsidig autoklav finns inom det kontrollerade utrymmet. Ensamarbete är inte tillåtet. Alternativt kan mikrobiologisk säkerhetsbänk klass III tillämpas för att åstadkomma total inneslutning av det hanterade smittämnet. Nordens enda laboratorium på skyddsnivå 4 finns vid Folkhälsomyndigheten.

Bilden visar ett typiskt laboratorium av skyddsnivå 4

Läs mer

Om riskbedömning

Säkerhetslaboratorierna

Arbetsmiljöverket: Smittrisker (AFS 2018:4)

Laboratory biorisk management (CWA 15793)

WHO Laboratory Biosafety Manual (2004)

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories

WHO: Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19)

ISO 35001: Biorisk management for laboratories and other related organisations