10:15-11:45 Plenum, Lokal Vävenscenen

Välkommen! 10:15 - 10:20
Moderator, Ola Nordebo, politisk chefredaktör Västerbottens-Kuriren

Vad händer inom social hållbarhet? 10:20 - 10:30

Inledande samtal mellan Hans Karlsson, avdelningschef vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och landsting, Anna Bessö, avdelningschef Avdelningen för kunskapsstöd vid Folkhälsomyndigheten, Margareta Rönngren, kommunalråd i Umeå kommun samt Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbottens läns landsting.


Social Progress Index 10:30 - 11:15

Michael Green, VD Social Progress Imperative
Paola Annoni, specialist regional utveckling Europeiska kommissionen

Michael Green är mannen bakom rankningssystemet Social progress index. Mätningen tar inte hänsyn till BNP utan till sociala faktorer och välmående: tillgång till mat och tak över huvudet, sjukvård, utbildning och miljömässig hållbarhet samt frihet och rättigheter att göra egna livsval.

Hör inspiratören Michael tillsammans med Paola Annoni berätta om hur vi kan mäta att vi uppfyller medborgarnas behov. Föreläsningen sker på engelska.

Se Michael Greens TED-talk.


Långsiktig livskvalitet i svenska regioner 11:20-11:45

Johanna Giorgi, ansvarig hållbarhetsfrågor Tillväxtverket
Anna Norin, regional utvecklare Region Västerbotten
Johan Söderling, kommunalråd (S), Vännäs kommun

Margareta Fransson, regionråd (MP), Region Östergötland

På en rad platser i Sverige pågår utvecklingsprojekt för att effektivt kunna följa samhällsutvecklingen. I arbetet använder man sig av ett breddat socialt mått på regional utveckling, BRP+, som tagits fram av Tillväxtverket. BRP+ omfattar totalt 16 mätområden varav tolv är kopplade till livskvalitet och fyra indikerar hållbarhet över tid.

Hur kan de användas för att på ett sammanhållet sätt mäta regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt?

http://brpplus.se/


11:45-12:45 Lunch, fiket utanför Vävenscenen


12:45-14:30 Plenum, Lokal Vävenscenen

Agenda 2030 – i riktning mot en hållbar välfärd

Ida Texell, ledamot i regeringens delegation Agenda 2030.

Ida Texell är den prisade förbundsdirektören för Brandkåren Attunda som lyckats utforma hållbara förändringsprocesser och styrsystem inom brandkåren. Sedan 2016 är hon en aktiv ledamot i delegationen för Agenda 2030, och i det är i den rollen hon berättar om den handlingsplan som delegationen lägger fram till regeringen 31 maj. Hur ska olika aktörers roller se ut för att Agenda 2030 ska kunna bli verklighet?

Hämta handlingsplanen här


Vad innebär Kommissionen för jämlik hälsas förslag? 13:30-13:50

Hans Karlsson, avdelningschef Vård och omsorg Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Bessö, avdelningschef Kunskapsstöd Folkhälsomyndigheten

Under våren är delbetänkandet ”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket” ute på remiss. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting berättar om respektive organisations syn på delbetänkandet och hur folkhälsoarbetet i Sverige kan utvecklas. Innehåll och viktiga punkter från den slutrapport som lämnas till regeringen den 31 maj tas också upp.

Hämta slutbetänkandet här


Mer tillit i styrning och ledning 13:55-14:25

Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen, docent i nationalekonomi.

Tillitsdelegationens uppdrag är att genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling i hela styrkedjan – från nationell nivå till genomförandet i kommun- och landstingsverksamheter.

 • Hur kan staten balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet?
 • Hur kan olika ersättningsmodeller ha effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet?
 • Hur är delegationens uppdrag en del av det arbete som regeringen har initierat för att öka tilliten i styrningen av den offentliga sektorn – den s k tillitsreformen?

http://tillitsdelegationen.se/


14:30 -15:00 Fika, fiket utanför Vävenscenen inkl. förflyttning till P5


15:00-16:30 Hur får vi ett socialt hållbart samhälle?
Parallella seminarier utifrån områden som är av vikt för att kunna uppnå jämlik hälsa och ett socialt hållbart samhälle.

 1. Barns och ungas uppväxtmiljö
  • Hur kan nya insatser utvecklas och införas för barn och särskilt för förskolebarn? Viken roll har politiken? På detta seminarium får vi lyssna på fem presentationer av aktuella kunskapssammanställningar, insatser eller initiativ. Vi får möjlighet att ställa frågor och diskutera barns och ungas hälsa.

   Samband mellan socialt hållbar utveckling och barns hälsa. Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten,
   Primärpreventivt arbete med fokus på barn och unga. Linda Moestam, Norrbotten, SAM-projektet.
   Små barns psykiska hälsa – att mäta och möta barnens behov. Eva Eurenius, Västerbotten,.
   Förskolans effekter på barns hälsa - en systematisk litteraturöversikt. Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten.
   Kommunikationsinsatser kring vaccinationer i Rinkeby/Tensta. Karina Godoy, Folkhälsomyndigheten.
   Kan politiken beställa och besluta om effektiva tidiga insatser? Hans Leghammar, ordförande i SKL:s programberedning för barns och ungas hälsa.

 2. Boende och närmiljö
  • Hur kan vi bygga boende som minskar segregation och ger ökat socialt blandad miljö? Vi pratar om hur vi långsiktigt kan stärka samhällsservicen och minska trångboddheten. Från Göteborg och Umeå får vi exempel hur de arbetar med boendeplanering som är inkluderande, säkra och socialt hållbara. Vad krävs av en bra närmiljö som främjar ett aktivt liv och minskar segregation?

   Om uppdraget att lyfta socialt utsatta områden och bryta strukturella segregationsmekanismer. Jonas Nygren, Delegationen för ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation.

   Så bygger och utvecklar vi staden till ett mer social blandad boende. Evelina Johansson, Älvstranden utveckling, Therese Berg, Riksbyggen, Stina Sjöblom, Umeå kommun.

   Idrottens samhällsnytta, så bidrar vi till inkludering och mångfald. Niclas Bromark, Västerbottens idrottsförbund, Riksidrottsförbundet.

   Helene Bogren, Boverket. Moderator.

 3. Arbetsmarknad och försörjning
  • I det här seminariet får vi höra tre verksamheter berätta hur de arbetar för att ge möjlighet till egen försörjning och för att matcha kompetens, individens förmågor och de arbetskraftsbehov som finns. Vad kännetecknar god samverkan mellan näringslivet, offentliga och andra samhällsaktörer i dessa frågor? Hur kan vi minska diskriminering på arbetsplatser och kan vi tillsammans se till att alla får möjlighet till egen försörjning?

   Entry Hub
   är en nätverksdriven mötesplats där arbetssökande och arbetsgivare möts och utvecklas med utgångspunkt i de verkliga behoven i lokalsamhället. Mötesplatsen drivs av We Link Sweden tillsammans med Umebygdens Etableringscentrum (UBEC) i samverkan med lokala arbetsgivare.
   Hugo Ortiz Dubon, projektledare/ medgrundare We Link Sweden
   Elin Vimefall, forskare Handelshögskolan vid Örebro Universitet
   Tove Möller, mångfaldschef Swedavia

  • Arbetsmarknadstorget Skellefteå-Norsjö är en myndighetsgemensam plattform som har fantastiska resultat där många med komplex problematik går vidare till egen försörjning. Här samordnas insatser utifrån individens behov, kompetenser och resurser tas tillvara och man får ett mer gemensamt förhållningssätt.
   Margaretha Larsson, utvecklingsledare Arbetsmarknadstorget
   Erika Tjernström, arbetsterapeut/arbetsmarknadskonsulent Arbetsmarknadstorget


   Future Kitche
   n erbjuder praktikplatser till nyanlända i offentliga kök, kombinerat med språkträning ”kökssvenska” och personligt handledarskap. Praktikanterna får en väg in i svensk arbetsmarknad samtidigt som måltidsverksamheterna kan locka kompetent arbetskraft.
   Ulrika Brunn, verksamhetsledare Skolmatsakademin, Västra götalandsregionen
   Maria Helmersson, projektledare Måltid Sverige

 4. Jämlik hälsa kunskap till handling
  • I det här seminariet diskuterar vi arbetet med lokala och regionala kommissioner för social hållbarhet. På vilket sätt omsätter vi den kunskap som finns om social hållbarhet i praktisk handling? Hur identifierar man hälsoskillnader och formulerar strategier? Hur hittar man sätt att styra och organisera arbetet för att minska hälsoskillnader? Vilka utmaningar finns och hur har man hanterat det? Hur förhåller man sig till den nationella kommissionen för jämlik hälsa? Vad händer idag och hur arbetar man vidare i Malmö och Göteborg? Hur tänker Umeå som ska starta arbetet?
   Elisabeth Rahmberg Folkhälsochef och Jörgen Hansson enhetschef, Västra Götalandsregionen
   Lena Wetterskog Sjöstedt, chef Kansliet för hållbar utveckling och

   Eva Renhammar, koordinator Ett socialt hållbart Malmö, Malmö Stad
   Linda Gustafsson, samordnare för Kommissionen för ett socialt hållbart Umeå

 5. Jämlik hälsa globalt till lokalt
  • Vad sker i Europa avseende arbete för att minska ojämlikheten i hälsa? Hur kan internationella policies och strategier omsättas i lokal och regional praktik? Hur ser hälsan ut i Europa? Vi får en presentation av några projekt för att minska ojämlikheten i hälsa som bedrivits inom ramen för EU:s hälsoprogram, inklusive en presentation av hälsodata från OECD-rapporten Health at a glance. Det ges även en presentation av kommande Joint Action on health inequalities. Seminariet hålls på engelska.

   EU Health inequalities policy framework. Juergen Scheftlein, Directorate-General for Health and Food.

   Health Inequalities in Europe, Health at a Glance 2016. Marion Devaux, Health Policy Analyst, Health Division, OECD.

   National strategy for reducing health inequalities. Catherine Weatherup, Research and International Development in Public Health Wales

   Addressing the strategic Determinants to Reduce health Inequality, Early childhood development. Peter GOLDBLATT, University College London,

   2017 Joint Action on health inequalities. Giuseppe Costa, representative from the Italy Ministry of Health (mentioning also the outcomes of JA Equity Action)
   Maria Kölegård, Folkhälsomyndigheten. Moderator.

 6. Jämlik hälsa mät och förstå din samtid och framtid
  • I detta fördjupade seminarium får vi reda på mer kring hur man mäter social hållbarhet och livskvalitet med speciellt fokus på Social Progress Index och mätsystemet BRP+. Vad berättar mätningarna för oss om den egna platsen i en jämförelse med övriga Sverige eller övriga Europa? Hur kan mätningar användas som verktyg för att stärka länens och kommunernas utvecklingsarbete? Seminariet kommer hållas delvis på engelska.
   Johanna Giorgi ansvarig hållbarhetsfrågor Tillväxtverket
   Anna Norin regional utvecklare Region Västerbotten
   Paola Annoni specialist regional utveckling Europeiska kommissionen


16:45 – 17:15 Plenum, lokal Vävenscenen

Sammanfattning av dagen och avspark inför morgondagen


19:00 Gemensam middag för den som önskar

Fortsätt att umgås över en god middag! Middagen serveras på P5/Väven kl. 19:00.