Från 9:00 Registrering och kaffe

Plenum kl 10:00 - 12:00

 10:00

Välkomna!

Staffan Isling, regiondirektör, Region Uppsala, Joachim Danielsson stadsdirektör, Uppsala kommun, Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten samt Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef, SKL

 10:30

Hur har Åland använt Agenda 2030 i sitt arbete med utvecklings- och hållbarhetsfrågor i sin strategiska planering kring ledning och styrning?

Åland har sedan 2016 integrerat Agenda 2030 i ett sektorövergripande samhällskontrakt, Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Såväl kommuner, företag, myndigheter som föreningar deltog i framtagandet av agendan och samverkar i implementeringen. Agendan tar sin utgångspunkt i insikten i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens och består av en vision för Åland samt sju strategiska utvecklingsmål som ska uppnås senast 2030.

Visionen; "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar", sätter människan och social hållbarhet i fokus.

Lantrådet, regeringschefen vid Ålands landskapsregering, Katrin Sjögren berättar om arbetet och erfarenheterna så här långt.

Katrin Sjögren, lantråd Åland. Lantrådet leder Ålands landskapsregering.

 10:50

FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling - en angelägenhet för hela samhället

Katarina Sundberg, Agenda 2030-delegationen, presenterar arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Arbetet bygger på att hålla samman de tre aspekterna av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig, samt att genomföra de 17 globala målen för hållbar utveckling.

En av de bärande idéerna för hela Agenda 2030-arbetet är att öka tvärsektoriell samverkan och uppmuntra innovativa partnerskap.

Katarina Sundberg, Agenda 2030-delegationen

11:05

Kort paus

11:10

Presentation av den folkhälsopolitiska propositionen

Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Hur samverkar vi och drar nytta av utredningarna och andra initiativ?

Vi utgår från ett barn och ungdomsperspektiv och målen i Agenda 2030.

Panelsamtal med:

Katarina Sundberg, kanslichef, Agenda 2030 delegationen, Inger Ashing, direktör, Delegation mot segregation, Rosaline Marbinah, ordförande, LSU Ungdomsorganisation. Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef Vård och omsorg Sveriges kommuner och landsting.

12:00

Lunch

Parallella seminarier kl 13:00 - 14:30

13:00

Seminarium 1

Hur kan Agenda 2030 användas som verktyg i styrning från den lilla till den stora kommunen?

Hur kan vi genom ett systematiserat arbete, i allt från organisering till en kommuns styr- och ledningsprocesser, bidra till ett hållbart samhälle 2030? I det här seminariet får ni bland annat ta del av Åtvidabergs, Hebys och Uppsala kommuners arbete och erfarenheter med att integrera Agenda 2030 och FN:s globala mål.

Här får ni följa med tre kommuner med olika förutsättningar på deras långsiktiga resa om hur strategi kan omvandlas till praktik i invånarnas vardag. Seminariet kommer även att ge tillfälle för diskussion, utbyte av tankar, tips och erfarenheter.

Yasmine Dernelid , hållbarhetsstrateg, och Linnéa Salbark, Åtvidabergs kommun , Emma Burstedt , kommundirektör, och Tina Hultman, kvalitetsstrateg, Heby Kommun och Ingela Hagström, Uppsala kommun

Moderator: Jonas Frykman, Agenda 2030 delegationen

13:00

Seminarium 2

Planera för ett socialt hållbart samhälle och social inkludering
-
Vilka verktyg finns, vilken nytta har man och vilka resultat får man?

 • Vikten av att ha med social hållbarhet när man planerar ett samhälle.
  Ann Legeby, PhD och forskare på KTH Arkitekturskolan inom Stadsbyggnad
 • Hur skapa en kvalitativ och effektiv arbetsprocess för små och stora stadsutvecklingsprojekt?
  Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council
 • Hur arbetar vi med social hållbarhet i samhällsplaneringen?
  Örjan Trapp, strategisk samhällsplanerare Uppsala kommun

Moderatorer: Mikael Nordström, Boverket, Therese Berg, Riksbyggen

13:00

Seminarium 3

Visualisera data - Börja prata

Att sammanställa och presentera folkhälsostatistik på ett intresseväckande sätt är ofta nyckeln till djupare förståelse och väl avvägda uppdrag på regional och lokal nivå.

Men är det meningen att alla kommuner och regioner ska ta fram egna lösningar? Här visar vi vad som redan finns.

Under seminariet ges presentationer av vad Folkhälsomyndigheten samt Rådet för kommunala analyser (RKA) kan erbjuda i form av visualisering av data.

Därefter diskuteras regionala och kommunala erfarenheter utifrån ett analysverktyg för god och jämlik hälsa som utvecklas inom Region Uppsala samt en ”Social kompass” som tagits fram av Uppsala kommun för att synliggöra (o)jämlikhet i hälsa och livsvillkor inom kommunen.

Möjligheter och begräsningar med

 • Kolada
  Maria Price, kanslichef, RKA
 • Verktyg för visualisering av data - möjligheter och begräsningar
  Anna-Karin Johansson, utredare, Malin Hildingsson, handläggare och Anna Andersson, utredare, Folkhälsomyndigheten
 • Regionala och kommunala exempel
  Karin Liljeberg Trotzig, Utvecklingsstrateg, Region Uppsala och Caroline Strömbäck , Utvecklingsledare, Uppsala kommun

Vad kan vi lära av varandra?

Moderator: Pär Vikström, Folkhälsomyndigheten

14:30

Kaffe och bokbord

Parallella seminarier kl 15:00 - 16:15

15:00

Seminarium 4

Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor -
Resultat från en intervjustudie i Sverige, Norge och Finland

Vi diskuterar om "Health in all policies" och Agenda 2030 har någon betydelse för samarbetet på departementsnivå när det gäller jämlikhet i hälsa.

Presentationen baseras på ca 25 intervjuer med tjänstemän på departement i tre nordiska länder. Syftet var att identifiera hindrande och främjande faktorer för samverkan.

Karin Guldbrandsson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Nya stuprör när samverkan inte räcker?

När Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna kraftsamlar kring barn och ungas förutsättningar för att fullfölja sina studier är styrning och ledning över sektorerna en av utmaningarna.

Första linjens vård för unga med psykisk ohälsa, utökade hembesök från BVC och sammanhållen barn- elev- och ungdomshälsovård är exempel på utvecklingsområden som kräver lösningar över organisationsgränser men också formella och långsiktigt hållbara beslut.

 • Hur tar man ett samordnings- och utvecklingsansvar utan formell bestämmanderätt?

 • Vad ska gå i stuprören och vad hör hemma i hängrännorna?

 • Vad gör vi när samverkan inte räcker?

Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef, Västra Götalandsregionen
Jörgen Hansson Enhetschef avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen
Ylva Bryngelsson Regionutvecklare, processledare fullföljda studier, Västra Götalandsregionen

Moderator: Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef, Västra Götalandsregionen

15:00

Seminarium 5

Grannskapseffekter finns dom?

Vilken betydelse har ett områdes befolkningssammansättning för människor som bor där och deras framtid?

I många år har vi i Sverige satsat på specifika insatser för att bryta segregerande effekter och främja integration. Stora satsningar i samma områden har gjorts och görs fortlöpande. Det har varit sociala insatser och insatser för att förändra den fysiska miljön.

Tron på grannskapseffekternas betydelse är stor men finns de och hur ser de i så fall ut? Ger insatserna effekt?

Samtliga medverkande kommer att fokusera på riktade insatser inom geografiska områden kopplat till grannskapseffekter utifrån erfarenheter i sin forskning och sitt praktiska arbete.

 • Grannskapseffekter, när uppstår de och hur länge varar de?
  Forskarna blir allt mer samstämmiga i att grannskapseffekter finns men det är fortfarande oklart när de uppstår och hur länge de varar. Hur länge måste en person bo i ett område för att effekter ska uppstå? Vem gör det? Och vad händer om personen flyttar?
  Lina Hedman, fil Dr, forskare, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala Universitet

 • Socialt kapital i Umeå och Umeåregionen
  Malin Eriksson, Docent och Universitetslektor vid Umeå Universitet Institutionen för Socialt Arbete
 • Hur tänkte Stockholmskommissionen och vad innebär det i praktiken?

  Åsa Dahlin beskriver erfarenheter från Stockholmskommissionen, hur arbetet har bedrivits, om de åtgärder kommissionen föreslagit och om hur dessa har tagits om hand i stadens styrdokument. Hon går vidare och berättar om det konkreta arbete som nu pågår i stadsbyggandet för att minska segregationen och öka den sociala hållbarheten i hela staden. land annat profilprojektet för social hållbarhet, Fokus Skärholmen upp, och stadens modell för socialt värdeskapande stadsplanering.
  Åsa Dahlin, tekn. dr i arkitekturarkitekt och stadsbyggnadsstrateg, Stockholms stad.

Moderatorer: Therese Berg, Riksbyggen, Annika Larsson, Region Östergötland

15:00

Seminarium 6

Så utvecklar vi partnerskap med civilsamhället!

I Agenda 2030-arbetet är samarbete mellan en mångfald aktörer en viktig nyckel till framgång. Hur kan vi bygga tillitsfullt samarbete i partnerskap med civilsamhället?

 • Kom och lyssna till Insikter från Forum för idéburna organisationer inom det sociala området och till SKLs utvecklingsarbete med IOP under 2017.
 • Var med och samtala om erfarenheter och vad som är nästa steg för att utveckla partnerskapssamarbete mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer.

Anna-Karin Berglund, SKL och Ludvig Sandberg, Forum för idéburna organisationer inom det sociala området

Plenum 16:20-17:00

Ledarskap för hållbara lokalsamhällen

Vad är viktigt i ledarskapet för en socialt hållbar utveckling? En presentation av en tredimensionell modell för hållbart samhällsledarskap.

Pascal Tshibanda, kommundirektör, Vänersborgs kommun

Middag och underhållning kl 19:00