Plenum kl 8:30 - 10:00

Välkommen och reflektioner från gårdagen

Tillit, trygghet och tolerans - vad betyder orden?

Social inkludering ur ett värderingsperspektiv.

 • Tillit har benämnts vår tids guldreserv, men hur fungerar tillit?
 • Hur kommer det sig att man kan ha hög tillit men ändå känna sig otrygg i vissa samhällsmiljöer?
 • Hur påverkar tilliten vår tolerans för det annorlunda och hur påverkas vårt välbefinnande?

Det är några frågor som Bi Puranen kommer att behandla i sin föreläsning med utgångspunkt från World Values Survey och med siktet mot de globala målen.

Bi Puranen, generalsekreterare, World Values Survey och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

10:00

Kaffe

Parallella seminarier kl 10:30 - 12:00

10:30

Seminarium 7

Hållbar samhällsutveckling förutsätter insatser för god hälsa i befolkningen och minskade hälsoklyftor

Vi har kunskap, metoder och verktyg för långsiktiga beslut, men har vi stöd för långsiktiga investeringar?

 • Praktik, effekt och hälsoekonomi i Västerbottens Hälsoundersökningar

Individuella samtal som en integrerad del av primärvårdens arbete, riktade till den medelålders befolkningen och med fokus på hälsofrämjande levnadsvanor och prevention av hjärtkärlsjukdom. Samtalen bidrar till social hållbarhet genom att kostnadseffektivt leda till bättre hälsa där framför allt grupper med kortare utbildning gynnas.

Margareta Norberg, universitetslektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

 • Hälsoekonomiskt beslutstöd för sociala investeringar-så fungerar det!

Forskargruppen CHAP på Uppsala Universitet har på uppdrag av Skandias stiftelse ”Idé för livet” tagit fram ett hälsoekonomiskt beräkningsverktyg och beslutsstöd. Syftet är att förse kommuner med ett redskap som stödjer beslutsfattande kring tidiga förebyggande insatser för barn och ungdomar.

Med det hälsoekonomiska beräkningsverktyget kan långsiktiga jämförelser och prognoser av olika insatser göras med hänsyn till både effekt och kostnad på kort (1-2 år), mellanlång (10 år) och lång sikt (15 år). Beräkningarna utgår ifrån ett samhällsperspektiv och tar därför hänsyn till resurser och kostnader på kommun-, landstings- och statlig nivå. Beslutsstödet bygger på relevant forskning och är förankrad i nationell statistik.

Camilla Nystrand, doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Uppsala universitet

Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Uppsala universitet

10:30

Seminarium 8

Vad främjar och vad hindrar i arbetet för en hållbar framtid – vilka är vägvalen?

INHERIT (Intersectoral Health and Environment Research for Innovation) undersöker hur boendemiljö, fysisk aktivitet och matvanor/matkonsumtion samspelar med miljö, hälsa och jämlikhet.

Ett hundratal goda exempel på insatser för miljö, hälsa och jämlikhet har sammanställts av INHERIT i en databas. De visar på insatser som stimulerar en beteendeförändring som gynnar miljön, främjar fysisk aktivitet och hållbara matvanor.

Under seminariet presenteras några exempel på insatser och interventioner som skapar vinster inom hälsa och miljö.

INHERIT är ett EU-finansierat forskningsprojekt där Folkhälsomyndigheten deltar tillsammans med 17 andra partners och syftar bland annat till att identifiera sektorsövergripande insatser.

Marita Friberg och Ann-Sofie Merritt, Folkhälsomyndigheten.

El Sistema - med musik som verktyg för social utveckling

Med musikens hjälp ger vi barn verktyg att skapa sig en bättre tillvaro genom att upptäcka glädjen och skönheten i musiken samt utveckla sin kreativitet och skapande tillsammans med andra.

El Sistema har spridits till 30 kommunala musikskolor i Sverige. 250 musiklärare möter dagligen 9 000 barn.

El Sistema möter via musiken och sin pedagogik nya målgrupper och verkar för social inkludering i såväl storstaden som i mindre kommuner.

Camilla Sarner, El Sistema

10:30

Seminarium 9

Från underlag, till analys till beslut - vad räcker för att fatta beslut och hur lokala fakta behöver vi?

Data på delkommunal nivå – erfarenheter från Göteborg och Västra Götaland.

Barbara Rubenstein, Västra Götalandsregionen

Moderator: Elisabeth Skoog Garås, Sveriges kommuner och landsting

12:00

Lunch

Parallella seminarier kl 13:00 - 14:15

13:00

Seminarium 10

Samverkanskompetens - vad är det?

För att hantera komplexiteten i dagens samhällsutmaningar efterfrågas allt mer samverkan. Ofta råder osäkerhet om hur samverkan rent praktiskt bör utformas för att uppnå sitt syfte på ett effektivt sätt.

Under det här seminariet presenteras "The Inquiry-based Approach" som går ut på att stärka kompetensen för design och stöd när det gäller samverkan kring komplexa hållbarhetsfrågor.

Seminariet kommer att ge deltagarna tips på verktyg och möjlighet till reflektion kring hur en samverkansprocess kan anpassas till specifika förutsättningar.

Martin Westin och Alexander Hellquist vid Internationellt center för lärande för hållbar utveckling (SWEDESD), Uppsala universitet.

Moderator: Johan Hallberg, Landstinget Dalarna

13:00

Seminarium 11

Samverkan kring god och jämlik hälsa ger ett effektivare miljömålsarbete

Under seminariet ges en inblick i arbetet med miljörelaterad hälsa och social hållbarhet i miljömålsarbetet.

Vi presenterar exempel från lokal och nationell nivå på hur samverkan kan ge ett mervärde i arbetet för en hållbar utveckling.

Seminariet visar även hur miljöhälsoarbetet kan bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Karin Björklund och Ida Knutsson, Folkhälsomyndigheten
Björn Renberg, Transportstyrelsen
Sofia Blomquist, Skogsstyrelsen
Filippa Myrbäck, SKL

Moderator: Kajsa Mickelsson, Folkhälsomyndigheten

13:00

Seminarium 12

Från underlag till analys till beslut – hur drar vi nytta av data?

 • Nyttan med Folkhälsodata – dagar då Sörmlands läns aktörer samlades och fick veta mer om hur sörmlänningar mår och hur folkhälsodata kan användas i ledning, styrning och i praktiskt arbete.
  Katarina Gustafson Landstinget Sörmland
 • Bättre folkhälsa genom skolframgång - Ett projekt där forskning, metodutveckling, best-practice och "big data" knyts ihop inom närvaroarbetet i skolan.
  Sara Näsström, projektledare, Stadsdelsförvaltningen Angered

Moderator: Elisabeth Skoog Garås, Sveriges kommuner och landsting

14:15

Kaffe

Plenum 14:45 - 15:45

Vad innebär den accelererande teknikutvecklingen - och vad väntar oss runt hörnet?

Genom konkreta exempel baserad på egen research och erfarenhet visar Hannes hur teknikutvecklingen förändrar vårt sätt att arbeta, att kommunicera, att resa, att producera mat, att sköta vår hälsa och ytterst sköta våra kroppar, våra företag samt våra samhällen.

Vad betyder dessa omvälvande samhällsförändringar och hur skall vi hantera dem? En sak är säker – förändringarna sker vare sig vi vill det eller ej. Så det bästa är att försöka förstå dem och möta dem.

Hannes engagerade berättelser berör våra mest centrala uppfattningar om samhället och oss själva.

Hannes Sjöblad, Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter Stockholm.

 15:30

Avslutning och hur går vi vidare?

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten och Hans Karlsson, avdelningschef Vård och omsorg, SKL