Enkäten undersöker hur hälsan ser ut i olika delar av landet och hur den förändras över tid. Frågorna kan ge viktiga svar på exempelvis varför sjukdomar och besvär uppstår och hur hälsa kan främjas och sjukdomar kan förebyggas. Resultaten används som underlag i analyser och politiska beslut som påverkar befolkningens hälsa.

Årets resultat visar att hälsan i befolkningen överlag är god, de flesta uppger att de har en god eller mycket god hälsa, men hälsotillståndet varierar både mellan och inom olika grupper.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor