Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester.

Utöver språkliga justeringar har vissa av de utvecklade resonemangen setts över och justerats. Några av faktarutorna, exempelvis de som handlar om användning av testresultat, har tagits bort och ersatts med information i den löpande texten.

Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Tidsangivelsen när det gäller hur lång tid ett antikroppstest kan sägas vara användbart, har genomgående justerats. Information har förts in om att skyddet kvarstår åtminstone ett halvår från infektionstillfället, istället för som tidigare – från testtillfället.
  • I avsnittet Indikation för provtagning har information förts in om att upprepad antikroppstestning i allmänhet inte rekommenderas för personer som tidigare fått ett positivt antikroppssvar.
  • I avsnittet Prioriteringsordning för storskalig antikroppspåvisning har det tidigare resonemanget om att särskilt prioritera äldre över 70 år och riskgrupper tagits bort.
  • Bilaga 1 Rekommenderad prestanda för antikroppstester har utgått. Informationen har först in i huvuddokumentet under avsnittet Prestanda hos antikroppstester.
  • Faktarutorna som beskrev användning av testresultatet uppdelat på personer äldre respektive yngre än 70 år har tagits bort och ersatts av en ny faktaruta som gäller alla åldersgrupper.
  • Antigentest har lagts till som metod för påvisning av pågående infektion

Version 5, 2020-11-26

Läs mer

Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19