Coronavirus (Wuhan, Kina, januari 2020)

Nytt utbrott av coronavirus i Wuhan, Kina.

Frågor och svar om det nya coronaviruset.

Reserekommendation från UD (17 februari)

Utrikesdepartementet (UD) har den 17 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina. Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av 2019-nCoV inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Antal fall (17 februari kl. 15.03)

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 17 februari har mer än 71 300 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV rapporterats och 1775 personer avlidit med infektionen (1772 fall från Kina, 1 fall från Japan, 1 fall från Filippinerna, 1 fall från Frankrike)

Läs mer på ECDC:s webbplats.

Enligt WHO:s senaste rapport (den 16 februari) har mer än 51 800 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV diagnostiserats och 1669 personer avlidit med infektionen (1666 fall från Kina, 1 fall från Japan, 1 fall från Filippinerna och 1 fall från Frankrike).

WHO:s senaste situation report finns på WHO:s webbplats.

Skillnaderna i antalet rapporterade fall mellan ECDC och WHO beror på att WHO endast rapporterar laboratoriebekräftade fall.

De allra flesta fall har konstaterats i Hubei-provinsen i Kina. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i ett tjugotal andra länder hos resenärer från Hubei-provinsen. I Tyskland, Japan, Vietnam, USA, Sydkorea, Frankrike, Thailand, Singapore, Malaysia och Storbritannien har även inhemska fall konstaterats.

Det första fallet från Afrika (Egypten) rapporterades den 14 februari.

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. De fall som har upptäckts i städer och länder utanför Hubei-provinsen är en god indikation på en hög uppmärksamhet

Riskbedömning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige i samband med enstaka importfall (annat än till enstaka nära kontakter).

Sjukdomen orsakad av det nya coronaviruset får namnet covid-19 (11 februari)

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt att uppdatera hemsidan och relevanta publikationer med det nya namnet för sjukdomen.

Reserekommendation från UD (11 februari)

Utrikesdepartementet (UD) har den 11 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina. Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till Zhejiang-provinsen. Avrådan gäller tills vidare.

Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av 2019-nCoV inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Hemställan om samhällsfarlig sjukdom (1 feb )

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-nCoV) behandlades idag vid ett extrainsatt regeringssammanträde. Regeringen har, i enlighet med myndighetens hemställan, beslutat om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus (2019-nCoV). Förordningen gäller från den 2 februari 2020.

Svenskt fall (31 januari kl. 16:43)

En patient på Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län har påvisats vara smittad av det nya coronaviruset. Läs mer om det nya fallet.

Diagnostik

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap hos Folkhälsomyndigheten, se kontaktruta.

Läs mer

24 januari

Sedan den 31 december 2019 till och med den 24 januari 2020 har fler än 800 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset 2019-nCoV rapporterats. De flesta fall har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea och USA. Samtliga av dessa fall har varit i Wuhan innan insjuknandet.

Smitta från människa till människa har bekräftats men några exakta uppgifter om hur effektiv spridningen är finns ännu inte.

Under kvällen den 23 januari tog WHOs generaldirektör beslut om att inte klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC).

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg, men det går inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats

22 januari

Sedan den 31 december 2019 till och med den 22 januari 2020 har fler än 400 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset 2019-nCoV rapporterats. De flesta fall har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i Thailand, Japan, Sydkorea och USA. Samtliga av dessa fall har varit i Wuhan innan insjuknandet.

Smitta mellan människa till människa har bekräftats men några exakta uppgifter om hur effektiv spridningen är finns ännu inte.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg, men det går inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats

20 januari

Sedan den 31 december 2019 till den 18 januari 2020, har över 200 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset 2019-nCoV rapporterats, samtliga med koppling till Wuhan, Kina. Tre personer, alla med känd bakomliggande sjukdom, har avlidit.

Utöver 198 fall rapporterade från Wuhan har två fall av 2019-nCoV rapporterats från Peking och ett fall i Guangdong i Kina, alla tre med resehistoria till Wuhan. Två importerade fall har rapporterats i Thailand, ett importerat fall i Japan och ett importerat fall i Sydkorea.

Det finns ännu inga säkra bevis för överföring från människa till människa, mer information behövs för att utvärdera omfattningen av detta överföringssätt. Dock kan rapporter från två mindre familjekluster i Wuhan och det importerade japanska fallet tyda på att person-till-person överföring kan ha inträffat vid något tillfälle.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

ECDC:s falldefinition

16 januari

Två sjukdomsfall med det nya coronaviruset har nu rapporterats från Japan respektive Thailand, båda hos personer med koppling till staden Wuhan i Kina. Av de totalt 41 fall som rapporterats i Kina har en patient avlidit. Inga nya fall har rapporterats från Kina. Eftersom inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar minskar risken för nya sjukdomsfall successivt. Patienter som vistats i Wuhan under den aktuella utbrottstiden och söker med luftvägssymtom som hosta och feber bör konsultera vård och även berätta att man har vistats i Wuhan.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

ECDC:s falldefinition

10 januari

Ett nytt coronavirus har smittat människor som befunnit sig på en specifik marknad i Wuhan, i Kina. Marknaden är stängd sedan 1 januari och inkubationstiden rimligen rätt kort så att fler fall skulle dyka upp får nog ses som mycket osannolikt. Omfattande undersökningar har gjorts och enligt rapporterna har samtliga sjukdomsfall koppling till marknaden. Det finns inga rapporterade fall av smitta från människa till människa.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Patienter som rest i området under den aktuella utbrottstiden och söker med luftvägssymtom omhändertas för säkerhets skull som potentiell luftburen smitta.

ECDC Threat Assessment Brief - Pneumonia cases possibly associated with a novel coronavirus in Wuhan, China

WHO statement on novel coronavirus in Thailand

Gå till toppen av sidan