För att nå dessa mål används medicinska och icke-medicinska åtgärder samt kommunikationsinsatser. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp, genom att förskjuta och sprida ut kurvans topp. På detta sätt kan sjukligheten minska och belastningen på sjukvården och samhället lindras, då andelen sjuka vid ett givet tillfälle (kurvans topp) minskas.

Legalt ramverk med fokus på eget ansvar

Till grund för arbetet ligger smittskyddslagen (2004:168), som betonar och stödjer var och ens eget ansvar för att begränsa smittspridning, och övrigt legalt ramverk till skydd för folkhälsan, t. ex. ordningslagen (1993:1617). Covid-19 har klassificerats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det betyder att Folkhälsomyndigheten kan utfärda föreskrifter och vidta åtgärder och att de regionala smittskyddsläkarna kan agera utifrån det mandat som smittskyddslagen ger. För hälso- och sjukvård i regionernas och kommunernas regi är Socialstyrelsens föreskrifter tillämpliga.

Analys och kunskapsutveckling

Folkhälsomyndighetens rekommendationer bygger på analyser av kunskapsläget i Sverige och globalt samt egen kunskapsutveckling inom en rad områden. Pandemins utveckling bedöms dagligen utifrån analys av data och kontinuerlig dialog med de 21 regionernas smittskyddsenheter.

Individer och verksamheter bidrar utifrån sina roller

Svenskt folkhälsoarbete bygger på en stark tradition av frivillighet med betoning på individens ansvar. I hanteringen av pandemin tillämpas därför en kombination av legalt bindande regler och myndighetsrekommendationer. Smittspårning, testning, hygien- och skyddsåtgärder samt social distansering används och anpassas allteftersom pandemin går igenom olika faser. Utvecklingen följs noggrant för att åtgärder ska kunna sättas in eller anpassas vid rätt tidpunkt.

Några av de viktigaste rekommendationerna är att stanna hemma vid minsta symtom, att hålla avstånd till andra både utomhus och inomhus och att tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Särskilda riskgrupper, inklusive personer som är 70 år och äldre, uppmanas att undvika nära kontakter med andra och att undvika platser där många människor samlas. Dessa råd kompletteras med andra smittskyddsåtgärder efter behov.

Exempel på åtgärder är förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, besök på äldreboenden och trängsel på restauranger och krogar. Förbuden kompletteras av allmänna råd som underlättar för befolkningen att följa regler och rekommendationer, till exempel uppmaningar om att undvika trängsel i kollektivtrafik och att arbeta hemifrån för den som har möjlighet. Arrangörer och verksamheter ansvarar för att anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning.

Stödjande åtgärder underlättar att följa råden

För att individen ska kunna uppfylla myndighetsrekommendationerna och de legalt bindande kraven har regering och riksdag exempelvis fattat beslut om att slopa karensdagen, så att många arbetstagare kan stanna hemma vid minsta symtom utan stora ekonomiska konsekvenser. Kravet på läkarintyg vid sjukfrånvaro längre än sju dagar har också tagits bort så att primärvården avlastas.

Fokus på hela befolkningens hälsa

Olika faktorer vägs in när åtgärder utformas. Även i den akuta hanteringen av pandemin behålls fokus på den fysiska och psykiska hälsan och på folkhälsan i stort utan att avkall görs på avgörande smittskyddsinsatser. Det nuvarande kunskapsläget visar exempelvis att få barn och ungdomar blir allvarligt sjuka i covid-19 och att de inte spelar någon avgörande roll för smittspridningen. Samtidigt är skolan avgörande för ungas välbefinnande på kort och lång sikt. Grundskolan har därför hållits öppen. Vidare spelar exempelvis motion och social samvaro för människor i alla åldrar en viktig roll för hälsan. Hänsyn tas till detta när det epidemiologiska läget tillåter.

Kommunikation ett centralt redskap

För att alla i samhället ska veta hur situationen utvecklas och kunna agera och bidra utifrån sin roll, bedrivs omfattande kommunikation och dialog med olika målgrupper i professionen och befolkningen. Utgångspunkt i arbetet är publikationen Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar – ett kunskapsunderlag, men varje pandemi är unik och arbetet behöver justeras allt eftersom läget förändras. Under pandemins utveckling följs attityder och beteenden för att åtgärder och kommunikation ska kunna anpassas och skydda befolkningen på bästa sätt. Sedan covid-19 klassades som en pandemi har Folkhälsomyndigheten genom enkätundersökningar följt befolkningens beteendeförändringar utifrån rekommenderade smittskyddsåtgärder. Lägesbilden kommuniceras löpande vid pressträffar och genom hög tillgänglighet för media, i rapporter från myndigheten, sociala media och genom webbkommunikation.

Insatser som är hållbara över tid

Eftersom viruset bedöms finnas kvar i samhället under lång tid är det viktigt att åtgärderna utformas på ett hållbart sätt så att de kan vara möjliga att följa under en längre period. Vi lär oss successivt mer om viruset och om hur vi mest effektivt kan skydda oss mot det.

Länkar

Smittskyddslagen
Ordningslagen

Föreskrifter och allmänna råd
Pandemiberedskap
Presskonferenser

Viktiga datum

Viktiga datum i Folkhälsomyndighetens arbete

17 januari

Diagnostik för Covid-19 etablerad i Sverige
Informationsbrev: Diagnostik av coronavirus 2019-nCoV, ett nytt virus som orsakat ett utbrott av allvarlig lunginflammation i Kina

1 februari

Covid-19 klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.
Pressmeddelande: Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)

28 februari

Diagnostik för covid-19 etablerad på alla universitetssjukhus i landet

4 mars

Uppmaning till landets infektionskliniker och kliniska mikrobiologiska laboratorier om utökad provtagnings och analysindikation för covid-19

10 mars

Råd om att undvika onödiga besök i sjukvården och äldrevården, pga. mycket hög smittrisk
Pressträff: Pressträff 10 mars

11 mars

Förbud mot allmänna sammankomster på fler än 500 personer
Nyhet: Förslag: Inga allmänna sammankomster med fler än 500 personer

13 mars

Råd om att stanna hemma om du har symtom, för att bromsa smittspridningen i samhället
Nyhet: Ny fas kräver nya insatser mot covid-19

16 mars

Rekommendation att personer över 70 år ska undvika nära kontakter med andra och de som har möjlighet bör jobba hemifrån
Nyhet: Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare

Pressträff: Pressträff 16 mars

17 mars

Gymnasieskolan, högskolan och universitet ska bedriva undervisning på distans
Nyhet: Lärosäten och gymnasieskolor uppmanas nu att bedriva distansundervisning

19 mars

Rekommendation att undvika onödiga resor
Nyhet: Tänk över om resan verkligen är nödvändig

23 mars

Beräkningar av behov av vårdplatser publiceras
Nyhet: Nya beräkningar av hur många vårdplatser som behövs på grund av covid-19

24 mars

Restauranger, barer och caféer måste skapa avstånd mellan gäster och får bara servera vid bord
Nyhet: Nya regler för restauranger och krogar

27 mars

Förbud mot allmänna sammankomster över 50 personer
Nyhet: Förslag: Ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster

30 mars

Förbud mot besök på äldreboenden
Pressmeddelande: Nationellt besöksförbud på äldreboenden

1 april

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att öka antalet tester
Regeringsuppdrag: Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19

Nyhet: Uppdrag för utökad diagnostik av covid-19

Alla ska hålla avstånd och ta personligt ansvar – regleras av nya allmänna råd
Nyhet: Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

17 april

Så här ska provtagningen utökas
Nyhet: Nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19

7 maj

Så minskas risken för smittspridning på äldreboenden – sammanställning av åtgärder
Nyhet: Grundläggande hygienrutiner viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

12 maj

Resultat från den första nationella studien om förekomst av covid-19 publiceras
Nyhet: Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige

29 maj

Gymnasieskolorna kan öppna i höst
Nyhet: Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

Så påverkas barn av covid-19 - kunskapsunderlag
Publikation: Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning

Så tas prover i äldrevården
Nyhet: Nytt om provtagning inom äldreomsorgen

Webbsida: Provtagning för covid-19 hos boende inom äldreomsorg

4 juni

Fortsätt hålla avstånd till andra även vid resor i Sverige
Nyhet: Insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resande

13 juni

Nya allmänna råd inför sommarens resor
Nyhet: Nya allmänna råd inför sommarens resor