Graphic symbols for recommendations

ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐትካ ሓሉ - ባዕላዊ ሓላፍነት ይሃልኻ

ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ናይ ኵሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ።ኣብ ውሽጥን ግዳምን ካብ ካልኦት ሰባት ፍንትት ብምባል ርሕቐትካ ሓሉ።

እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛ ኹን

ዝሓመምካ ኾይኑ ምስ ዝስመዓካ ነድሪ ኣፍንጫ(ዓፍ-ዓፍታ)፡ሰዓል ወይ ረስኒ ምስ ዝህልወካ፡ካብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ብምብኳር ኣብ ገዛ ኹን።ከምኡ ምስትገብር ካልኦት ሰባት ኣይትለክፍን።ወላ’ውን እንተ ኣዝሃንሂኑካ(ንኡሽተይ እንተ ተጸሊኡካ) ኣብ ገዛ ክትኸውን ኣለካ።

ዝሓመምካ ኮይኑ ክሳብ ዝተሰመዓካ ኣብ ገዛ ኹን።እቲ ሕማም ምስ ዝብርተዓካን ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ጽሬትካ ክትሕሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ምስ ትበጽሕ፡ሕክምናውን ክንክናውን ምኽሪ ምእንቲ ክትረክብ 1177 ደውል (ብሽወደንኛን እንግሊዝኛን)።

ምስ ሓወኻ እንተ ወሓደ ንኽልተ ተወሳኺ መዓልትታት ናብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ከይከድካ ኣብ ገዛ ኹን። ካብ ትሓምም ሸውዓተ መዓልትታት ምስ ዝሓልፍን ካብ ምልክታት ሕማም ድማ ብውሑዱ ንክልተ መዓልታት ነጻ ምስ ትኸውን ዋላ’ኳ ቀጻሊ ደርቕ ሰዓል ይሃልኻ ናብ ስራሕኻ ወይ ትምህርትኻ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ሕማም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ዝሸምገሉ ሰባት ኣስጋኢ ዝኾነ ከቢድ ሕማም ስለ ዝፈጥረሎም፡ግድን እንተ ዘይኮይኑ፡ኣብ ሕምክና ወይ ኣብ እንዳ ዝሸምገሉ ሰባት ከይድካ ክብጻሕ ከም ዘይብሉ ምግንዛቡ ኣገዳሲ’ዩ።ወላ’ውን ንኡሽተይ ምስ ትሓምም፡ ካብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ምብጻሕ ተቖጠብ።ስራሕኻ ምእላይ ሽማግለታት ምስ ዝኸውን፡ሰዓል ወይ ጉንፋዕ ኣብ ዝህልወካ እዋን ናብ ስራሕ ኣይትኺድ።

ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ኣስተውዕለሎም

ቀንዲ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ረስንን ሰዓልን እዮም።ጸገማት ምስትንፋስ፡ቃንዛ ጐረሮ፡ሕማም ርእሲ፡ቃንዛ ጭዋዳታትን ቃንዛ መላግቦ ዓጽምን እዉን እንተኾነ ዝውቱራት ምልክታት ናይ’ዚ ሕማም እዮም።እቲ ሕማም ንመብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ገዝኦም ንነብሶም ባዕሎም እንዳ ተኸናኸኑ ባዕሉ ዝጠፍእ ፈኲስ ጸገም ጥራሕ እዩ ዝገብረሎም።ንሒደት ካልኦት ግን ከቢድ ሕማም ስለ ዘስዕበሎም ጸገማት ምስትንፋስን ነድሪ-ሳንቡእን(ኒሞንያ) የማዕብሉ።ከም’ዚኦም ዓይነታት ምልክታት ሕማም ምስ ዝገብረልካ ካብ ካልኦት ሰባት ብምውሻብ ካብ ምርኻብ ክትቚጠብ የድልየካ።

ደጋጊምካ ኣእዳውካ ተሓጸብ

እቶም ቫይረስ ዘመሓላልፉ ባእታታት ኣዝዮም ተላባዕትን ብቐሊሉ ኣብ ኣእዳው ዝተርፉን እዮም።ካልእ ሰብ ኢዱ ምስ ትሕዞ ይመሓላለፉ እዮም።ስለ’ዚ ኣእዳውካ ብዙሕ ሳዕ ብሳምናን ውዑይ ማይን ገይርካ ን20 ካልኢት (ሰከንድ) ተሓጸብ። ኣብ ገዛኻ ምስ መጻኻ ወይ ኣብ ደገ ጸኒሕኻ ናብ ስራሕኻ ምስትኣቱ፡ቅድሚ መኣዲ፡መግቢ ክትሰርሕ ከለኻን ድሕሪ ምድረ-ቤት ምኻድካን ኲሉ ሳዕ ኣእዳውካ ተሓጸብ።ኣእዳውካ ክትሕጸብ እንተ ዘይክኢልካ፡መምከኒ ኢድ ዝኾነ ኣልኮሆል ብምጥቃም ኣእዳውካ ምስ ትደራርዞ እዚ ከም ሓደ ኣማራጺ ክውሰድ ይከኣል’ዩ።

መምከኒ ኢድ ኣልኮሆል

ማይን ሳምናን ምስ ዘይህሉ 60 ሚእታዊ ዝኾነ ኣልኮሆል ዘለዎ መምከኒ ኢድ ምጥቃም ይከኣል እዩ።ኣእዳውካ ዝረስሑ ኮይኖም ምስ ዝረኣዩኻ፡ኲሉ ሳዕ ሳምናን ማይን ገይርካ ተሓጸቦም።

ክትስዕል ወይ ክትህንጥስ ከለኻ ኢድካ ብምዕጻፍ ኣብ ናይ ቅድሚት ኩርናዕ ኢድካ ኣብሎ

ክትስዕልን ክትህንጥስን ከለኻ በቶም ደቀቕቲ ነጠብጣባት ኣቢሎም ተላባዕቲ ባእታታት ይዝርግሑ እዮም።ስለ’ዚ ኢድካ ዓጺፍካ ኣብ ናይ ቅድሚት ኲርናዕ ኢድካ ምስትስዕል ወይ ትህንጥስ ወይ ድማ ወረቐታዊ መንዲል(ቲሹ) ምስትጥቀም፡ለብዒ ናብ ከባቢኻ ከይዝርጋሕ ወይ ኣእዳውካ ከይረክስ ትገትኦ ኣለኻ ማለት’ዩ።ነቲ ወረቐታዊ መንዲል(ቲሹ) ኣብ እንዳ ጐሓፍ ድሕሪ ምጒሓፍ ኣእዳውካ ተሓጸቦ።

ኣዒንትኻ፡ኣፍንጫኻን ኣፍካን ካብ ምሓዝ ተቖጠብ

ለብዒ በቶም ኣብ ዓይኒ፡ኣፍጫናን ኣፍን ዘለዉ ልፋጫውያን መምብራናት ገይሩ ስለ ዝመሓላለፍ፡ካብ ረኽስታት ስርዓተ ምስትንፋስ ንምክልኻል ሓፈሻዊ ሜላ እንተሎ፡ኣዒንትኻን ኣፍንጫኻን ኣፍካን ካብ ምሓዝ ምቊጣብ እዩ።

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19

Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination av covid-19

ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ይወሃብ ኣሎ።

Filmen nedan, titel på svenska: Varför vaccinerar vi oss mot covid-19

ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኸይትሓምም ወይ ከይትመዉት ዘሎ ስግኣት፡ ክታበት ክንክዮ ይኽእል እዮ።

ካልእ ሓበሬታ

Filmen nedan, titel på svenska: Covid-19: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

ኮቪድ-19 : እንተሓሚምካ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ኢኻ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ዘሎካ ?