Vartefter ny information om spridningsmönster och sjukdomsförlopp för covid-19 blir tillgängliga kan antaganden förbättras och prognoser uppdateras. Här är en sammanställning av aktuella analyser och rapporter från Folkhälsomyndigheten.

Aktuellt R-tal

Riket: skattning av det momentana reproduktionstalet 2020-11-25 (PDF, 90 kB)

Riket: skattning av det momentana reproduktionstalet 2020-11-25 (Excel, 14 kB)

Regioner: skattning av det momentana reproduktionstalet 2020-11-25 (PDF, 1,7 MB)

Trendanalyser per region

Epidemins utveckling per region till och med 2020-11-25 (PDF, 1,3 MB)

Prognoser och scenarier

Inläggningar på sjukhus

Vi predikterar nya inläggningar på sjukhus genom att applicera skattad risk för sjukhusinläggning (uppdelat på slutenvård och intensivvård) på rapporterade fall och skattade fall (utifrån regional trend) per åldersgrupp. Vi har antagit en fördröjning mellan inrapportering av fall i SmiNet och inläggning på sjukhus, med 7 dagar för slutenvård och 10 dagar för intensivvård.

Prognoser för inläggningar på sjukhusens intensivvårdsavdelningar (IVA) till följd av covid-19, vecka 48 (PDF, 369 kB)

Prognoser för inläggningar på sjukhusens vanliga vårdavdelningar (slutenvård, SV) till följd av covid-19, vecka 48 (PDF, 375 kB)

Heat maps – fall och testning

Vi presenterar data över antal fall och antal testade per vecka och åldersgrupp med så kallade heat maps.

Bekräftade covid-19 fall och testning för SARS-CoV-2 per åldersgrupp och vecka i Sverige, vecka 47 (PDF, 226 kB)

Modellering 70 år och äldre

Som del i en större rapport om konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19 har vi modellerat tre scenarier, ett scenario 0 (baseline) och två kontrafaktiska, för vår och sommar 2020. I scenario 1 och 2 modelleras att gruppen hade fler kontakter än i baseline.

Teknisk rapport (Bilaga 1) (PDF, 630 kB)

Extra material modellering 70 år och äldre – kod

Tre scenarier i nytt regeringsuppdrag

Vi har tagit fram tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021. Rapporten är en del i regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19:
Scenarier – Tre smittspridningsscenarier inom regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19”

Insatser vid nya utbrott av covid-19

Prognos sommar och resande

Vi har analyserat utvecklingen av smittspridningen av covid-19 sommar och höst under tre olika scenarier om kontaktintensitet och resande:
Effekt av ökade kontakter och ökat resande i Sverige sommaren 2020 samt Känslighetsanalys

Prognos sommar och höst för alla regioner

Modellering för Stockholm, Dalarna, Skåne och Västra Götaland

Simulering av smittspridning i Stockholms län, och nu även Dalarna, Skåne och Västra Götaland, baserat på inrapporterade fall och genomförd PCR-undersökning.

Estimates number infected covid-19 outbreak Dalarna, Skåne, Stockholm, Västra Götaland regions, Sweden

Skattning av peakdag och antal infekterade i covid-19-utbrottet i Stockholms län februari-april 2020

Estimates of the peak-day and the number of infected individuals during the covid-19 outbreak in the Stockholm region, Sweden February – April 2020

Extra material modellering covid-19 Stockholm – kod

Dödlighet

Letalitet

Skattning av letaliteten för covid-19 i Stockholms län

The infection fatality rate of COVID-19 in Stockholm – Technical report

Överdödlighet

Vi analyserar överdödligheten löpande med hjälp av MOMO-modellen. Följande rapport, som kommer att uppdateras veckovis, ställer överdödligheten i relation till avlidna bekräftade covidfall.

Rapport om överdödlighet till och med vecka 45, 26 november 2020 (PDF, 613 kB)

Vårdbelastning – aktuell beläggning

Varje dag inhämtas för regionerna antalet inneliggande inom slutenvård för covid-19 från respektive regions informationshemsidor. Viss eftersläpning kan förekomma beroende på när regionernas uppgifter uppdateras.

Figurerna i följande länk visar beläggning av slutenvårdsplatser i orangt, slutenvårdsplatser inom vanlig vårdavdelning i lila, och slutenvårdsplatser inom intensivvårdsavdelning visas i grönt.

Första figuren är uppdelad i tre delar, vänstra delen visar antalet för hela riket, mittersta delen visar antalet för riket exklusive Stockholm, högra delen visar antalet enbart för Stockholm. Efterföljande figurer visar beläggning per region.

Vårdbelastning aktuell beläggning över tid (2020-11-27) (PDF, 98 kB)

Följande fil presenterar siffrorna som ligger till underlag för ovanstående figurer:
Underlag: Vårdbelastning aktuell beläggning över tid (2020-11-27) (Excel, 94 kB)

Nedan presenterar grafer som jämför faktiskt antal nya fall per vecka inom slutenvård (SV) och intensivvårdsavdelningen (IVA) per region med modellerat antal fall i scenario 1 och 2 från regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Intensivvårdsavdelningen (IVA) jämförelse per region tom v 45 (PDF, 47 kB)

Slutenvård (SV) jämförelse per region tom v 45 (PDF, 49 kB)

Internationell jämförelse

Antal fall och dödsfall i Sverige i förhållande till omvärlden

Datakälla är Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) dagliga uppdatering om antal fall av covid-19.

Observera att ECDCs data för Sverige inte helt överensstämmer med data som presenteras av Folkhälsomyndigheten. ECDCs data genereras av dagliga uppdateringar och beskriver inte fallens/avlidnas faktiska fördelning över tid utan beskrivs utifrån rapporteringsdag till ECDC. I följande har vi ersatt ECDC data för Sverige med det data som presenteras av Folkhälsomyndigheten.

Veckovis sammanställning baserad på internationella data från ECDC till och med 2020-11-24 (PDF, 2,3 MB)

Här finns information kring hur data samlas in av ECDC

Rapporter och undersökningar

Beräkning av hur mycket personal som blir frånvarande från sjukvården vid en skolstängning (grundskola och förskola)

Demografisk beskrivning av bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars-7 maj 2020

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan

Covid-19 hos förskole- och skolbarn – En jämförelse mellan Finland och Sverige

Stöd för planering av vårdresurser

För att ge de 21 sjukvårdsregionerna ett bra underlag för planering av vårdresurser har Folkhälsomyndigheten beräknat hur en samhällsspridning av covid-19 kan påverka behovet av vårdplatser i respektive region. Behovet är uppdelat på slutenvård och IVA.

Vårdbehov – scenarier om vårdbelastning baserat på svenska data 2020-05-14 (PDF, 282 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, grafer 2020-05-14 (PDF, 142 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, tabeller IVA12, 2020-05-14 (Compressed files, 230 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, tabeller IVA14, 2020-05-14 (Compressed files, 231 kB)

Vårdbehov - scenarier om vårdbelastning baserat på data från Lombardiet 2020-04-03 (PDF, 726 kB)

Vårdbehov - scenarier Lombardiet, grafer 2020-04-03 (PDF, 217 kB)

Vårdbehov - scenarier Lombardiet, tabeller 2020-04-03 (Compressed files, 694 kB)

Vårdbehov - scenarier om vårdbelastning baserat på data från Wuhan 2020-03-20 (uppdaterad 2020-03-27) (PDF, 389 kB)

Vårdbehov - scenarier Wuhan, grafer 2020-03-20 (PDF, 181 kB)

Vårdbehov - scenarier Wuhan, tabeller 2020-03-20 (Compressed files, 678 kB)

Läs mer

Undersökningar om antalet smittade

Utvärdering av åldersgräns för särskilda råd till personer 70 år eller äldre

Litteraturlista för munskydd

Notering om rapporterna

De rapporter som presenteras på denna sida är inte ännu tillgänglighetsanpassade. Folkhälsomyndigheten är medvetna om detta och kommer bedöma om det bör åtgärdas längre fram.