Covid-19 – statistik med diagram och kartor

en liten bild som visar exempel på statistikenStatistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

Daglig statistik vardagar

Veckostatistik Region

Veckostatistik Kommun/Stadsdel

Sidan uppdateras tisdag till fredag med dagliga antal fall kl. 14:00 och uppdateras med veckodata med föregående veckas data på torsdagar kl. 14:00.

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Data som statistiken ovan bygger på kan laddas ner här (Excel)

Information om datakällor

Daglig data

 • Daglig data sammanställs tisdag till fredag med anmälningar inkomna fram till föregående dag. Siffrorna görs tillgängliga vardagar kl 14.00.
 • Föregående dags antal är ofullständigt och blir komplett först följande dag.

Veckodata

Veckodata sammanställs veckovis fram till och med föregående söndag och görs tillgänglig torsdagar kl 14.00.

Laboratoriebekräftade fall och intensivvårdade fall

 • Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.
 • Data om antal intensivvårdade inhämtas från svenska intensivvårdsregistrets särskilda rapporteringsmodul SIRI och redovisas enligt dag då intensivvård påbörjades. Endast fall som är laboratoriebekräftade ingår i Folkhälsomyndighetens rapportering av intensivvårdade, antalet kan därför skilja sig något från svenska intensivvårdsregistrets statistik.
 • Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de senaste dagarnas antal (speciellt under helgdagar) ska tolkas med försiktighet.

Förändringar i provtagningen för covid-19

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Antal rapporterade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Över tid har det skett förändringar i provtagningen för covid-19:

 • Initialt (från vecka 4) provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19.
 • Den 13 mars (vecka 11) ändrades provtagningen eftersom situationen förändrats i delar av Sverige. För att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta prioriteras sedan dess provtagning av personer som är i behov av vård på sjukhus samt personal inom vård och äldreomsorg med misstänkt covid-19. Vissa regioner har fortsatt med att smittspåra kontakter och därför provtagit en bredare grupp.
 • I mitten av april presenterade Folkhälsomyndigheten en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19 (nyhet 17 april 2020).
 • En uppdaterad strategi publicerades 5 maj.
 • Den 5 juni gav Regeringen uppdrag till Folkhälsomyndigheten och till länsstyrelserna att säkerställa flöden av storskalig testning. Kapaciteten ökas successivt och påverkar antalet fall som bekräftas, och andelen rapporterade fall som inte är behov av sjukhusvård kommer att öka.
 • Cirka 3 700 tidigare bekräftade covid-19 fall har tagits bort ur statistiken mellan den 27 augusti och den 2 september på grund av felaktigt positiva provsvar. Detta påverkar statistiken över anmälda fall från slutet av april fram till mitten av augusti. Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhetstext.

Statistik över avlidna

 • Statistiken över avlidna baseras på data som hittills rapporterats till Folkhälsomyndigheten, skillnader mot den regionala rapporteringen förekommer.
 • Statistiken visar antalet personer med bekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak.
 • Tidserien med antalet avlidna per dag innehåller endast de fall där datum för dödsfallet är känt, därför kan totalt antal avlidna skilja sig mot det antal som redovisas i tidsserien.
 • Socialstyrelsen följer antalet avlidna med angiven dödsorsak covid-19. Läs mer om olika datakällor för avlidna i covid-19 i Socialstyrelsen faktablad.

Kommuntillhörighet

Kommuntillhörighet för fallen baseras på data från folkbokföringen med den information som fanns tillgänglig i början av maj 2020, vilket gör att det kan finnas skillnader mellan den regionala rapporteringen och data som presenteras här.

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret

Om sentinelprovtagning

En samlad fördjupad analys av covid-19 publiceras veckovis

Analyserade prover

Statistiken över testade individer har flyttat till en separat sida