Alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre, rekommenderas vaccination mot covid-19. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar.

Tillgång till vaccin avgör prioritering

Vacciner mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper.

Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna.

Utifrån rekommendationerna föreslår Folkhälsomyndigheten att grupper med störst behov av skydd prioriteras i olika faser.

Fas 1

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

Den andra fasen startar preliminärt i februari 2021. Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Nationell plan för vaccination mot covid-19