Allmän information om sjukdomen covid-19

Hälsoskyddstillsyn kan behöva skjutas upp inom vissa verksamheter

För att minska smittspridningen och skydda de mest känsliga från smitta, bör planerad tillsyn av vissa verksamheter undvikas i nuläget. Detta gäller framförallt äldreboenden (särskilda boenden för äldre) och lokaler för vård och omsorg där personer från riskgrupper vistas.

Baserat på behov och risk för olägenhet i det enskilda fallet bör miljö- och hälsoskyddsnämnden för samtliga verksamheter (även de där andra än riskgrupper vistas) bedöma om tillsyn är lämpligt och vilken typ av tillsyn som i så fall bör utföras. I nuläget, när fysiska tillsynsbesök kanske inte är möjliga eller lämpliga att genomföra, kan exempelvis informationsinsatser till verksamhetsutövare om egenkontroll och rutiner för att förebygga smittspridning vara särskilt viktiga.

Råd för att minska smittspridning

Liksom för alla i samhället är det viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Här finner du aktuell information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning.

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål (objekt), har någon betydelse för spridning av covid-19.

Det är i detta läge viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete genom att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring m.m. Att desinfektera ytor är en effektiv åtgärd mot coronavirus. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör städas eller rengöras varje dag.

Råd för att minska smittspridning av covid-19 vid badplatser

Bedömningen är att bad i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge avstånd hålls.

Övervakningen av badvattenkvalitet på strandbad ska göras som under en normal säsong och för EU-bad enligt gällande krav i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). Håller badvattnet en god mikrobiologisk kvalitet är sannolikheten för förorening från avlopp eller andra föroreningskällor liten. För vattenkvaliteten i bassänger gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12).

Ytterligare information om smittvägar, smitta via badvatten, åtgärder för att förebygga smitta vid badplatser och anslutande verksamheter och lokaler (PDF, 256 kB).

Rutiner för städning och hygien

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska alla verksamheter bedriva egenkontroll och som en del av detta bör det finnas rutiner för städning, rengöring och, i vissa fall, tvätt. Vid situationer med smittspridning i samhället är det extra viktigt att verksamheterna följer rutinerna.

Folkhälsomyndighetens vägledning om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd även i detta läge. Våra allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet gäller som vanligt. Utöver råden kan stöd och råd hittas i bland annat handboken om objektburen smitta samt i våra vägledningar om asylboenden och om tillfälliga boenden. All tillsynsvägledning som Folkhälsomyndigheten har finns att hitta på vår webbplats.