Regeringens rekommendation till kommuner och regioner

Mot bakgrund av det allvarliga smittläget förlängde regeringen den 31 mars uppmaningen till kommuner och regioner att hålla viss verksamhet stängd till och med den 18 april. Som tidigare är det extra viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, fortsätter i så stor utsträckning som möjligt, under förutsättning att föreskrifter och allmänna råd kan följas.
Offentliga gym- och sportanläggningar samt badhus kan hållas öppna i enlighet med restriktionerna i begränsningsförordningen och tillhörande föreskrifter. Detsamma gäller museer och konsthallar där det finns smittskyddsbestämmelser på plats.

Läs mer på regeringens webbplats.

Idrottsverksamheter och enskildas ansvar

Alla verksamheter och enskilda som utövar idrott omfattas av Folkhälso­myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12). Dessa utgår från skyddsplikten i smittskyddslagen. Yrkesmässig idrott omfattas dock inte.

Här kan du läsa mer om vad de allmänna råden innebär.

För den som bedriver gym- och sportanläggningar och badhus gäller även de särskilda pandemireglerna, se nästa stycke.

Särskilda regler för gym, sportanläggningar och badhus

För gym- och sportanläggningar och badhus som håller öppet gäller den nya covid-19-lagen, regeringens förordning och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att reglerna, som bl.a. sätter begränsningar för hur många personer som får vistas i lokalerna samtidigt, följs. Länsstyrelsen utövar tillsyn och kan meddela sanktioner eller i sista hand stänga verksamheter som inte följer reglerna.

Dessa regler gäller anläggningar som allmänheten har tillträde till, både sådana som drivs privat och offentligt.

Vad gäller för äldre ungdomar och vuxnas idrottande?

Regeringen har genom covid-19-lagen möjlighet besluta om att stänga såväl offentliga som privata idrottsverksamheter. Något sådant beslut har inte tagits. Däremot har regeringen rekommenderat att icke-nödvändiga verksamheter i kommuner och regioner håller stängt. Regeringen anser dock att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. Folkhälso­myndigheten öppnade den 4 februari upp för för organiserade idrottsaktiviteter även för gymnasieungdomar födda 2002 eller senare.

Motion är viktigt för alla åldersgrupper. Enligt de allmänna råden kan personer födda 2002 eller tidigare idrotta under förutsättning att de följer de allmänna råden. Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus bör välja det alternativet.