Uppdaterad 10 september 2021

Ojämlikhet och spel

Spelproblem förekommer i alla samhällsgrupper, men är samtidigt ojämnt fördelade i befolkningen. Det bidrar till en ojämlik hälsa. 

Spelproblem drabbar i högre grad grupper som redan är utsatta. Det gäller särskilt dem utan högskoleutbildning, dem med lägre inkomst och dem som är födda utanför Norden. Andra utsatta grupper är personer med ekonomiskt bistånd, arbetslöshetskassa eller ekonomiska problem.

Social otrygghet och tidigare spelproblem ökar risken

Personer utan stabila och trygga levnadsförhållanden har större risk att utveckla spelproblem. De har också svårare att ta sig ur problemen, när de väl har uppstått. Större livshändelser kan också öka risken. Det gäller exempelvis en separation, ett nytt förhållande, en närståendes död eller förändringar i ekonomin.

En person som tidigare har haft spelproblem har större risk att få problem igen.

Jämlikhetskommissionen lyfter spelfrågan

Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46) syftade till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet och jämlik hälsa. Kommissionen lyfte bland annat att spel om pengar negativt påverkar möjligheterna till jämlikhet. I förslagen på spelområdet ingick riktade resurser till kommuner och regioner för att arbeta med spelmissbruk, restriktioner kring spelreklam och en statligt administrerad spelportal.

Jämlikhetskommissionen vill se åtgärder på spelområdet

Kommissionen föreslog även åtgärder inom till exempel överskuldsättning som indirekt har bäring på spelområdet.

Fler spelställen där medelinkomsten är låg

Kommuner med lägre medelinkomst har fler spelställen. Det visade riksdagens utredningstjänst 2008. Låginkomstkommuner hade då 17,7 spelautomater per 10 000 invånare. Mer välbärgade kommuner hade 0,7 automater per 10 000 invånare. Situationen är antagligen densamma i dag.

Ett exempel är Göteborg. Östra Göteborg har cirka 50 000 invånare. Här är medelinkomsten låg, arbetslösheten hög och andelen högskoleutbildade under snittet för Göteborg. 2015 fanns det 33 spelautomater i området, enligt Spelinspektionen. I Västra Göteborg bor det ungefär lika många, men här är situationen den omvända. Medelinkomsten är högt över snittet, arbetslösheten är låg och de högskoleutbildade är många. I detta område fanns det inte någon spelautomat alls år 2015.

Kommuner kan påverka tillgängligheten av spelautomater genom att de är remissinstans för tillstånd och placering.

Fler spelautomater i utsatta områden. Information finns i texten.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.