Uppdaterad 20 januari 2021

Vägledning och stöd

Här publicerar vi stöd för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19
Vägledningen har utarbetats för att beskriva användning av realtids RT-PCR i diagnostik av covid-19 och vilka särskilda beaktanden som bör göras avseende testets prestanda beroende på testningens syfte. 

Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en checklista med syftet att fungera som stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2.

Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för påvisning av pågående covid-19 infektion
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en specifikation för att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19.

Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna (Litteratursammanställning)
Denna litteraturgenomgång har genomförts för att sammanställa slutsatser från publikationer där känsligheten vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 jämförts mellan olika provtagningslokaler. Exempel på svenska erfarenheter finns också kortfattat beskrivna. Rapporten sammanfattar forskning som publicerats på området fram till den 22 september 2020. Sammanställningen vänder sig till kliniska mikrobiologiska laboratorier och andra ansvariga aktörer som ansvarar för genomförande av PCR-testning för att påvisa pågående covid-19 med infektionsfokus i de övre luftvägarna.

Serologi för covid-19 (Kunskapsunderlag)
Det pågår just nu en pandemi av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Kunskapen om hur länge man är immun mot sjukdomen, efter genomgången infektion, är fortfarande begränsad. Syftet med denna rapport är att sammanfatta den kunskap vi har hittills om påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 samt den aktuella förståelsen om immunitet.

Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19
Vi på Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna. Syftet är att reducera förbrukningen av provtagningspinnar för provtagning av de övre luftvägarna (nasofarynx och svalg), samt att reducera behovet av personlig skyddsutrustning hos vårdpersonal vid provtagning.

Vägledning för analys av covid-19
Vägledningen är framförallt riktad till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom hälso- och sjukvården. Syftet är att vägledningen ska fungera som ett stöd om man önskar starta upp en verksamhet för analys av covid-19. Vägledning för analys av covid-19 ersätter vägledning för diagnostik för covid-19. Version 5 har uppdaterats med avseende på överenskommelserna mellan staten och SKR.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Vägledningen har utarbetats för att utgöra ett stöd vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 och vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer.

Vägledning för antikroppspåvisning
Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester. Utöver språkliga justeringar har vissa av de utvecklade resonemangen setts över och justerats. Några av faktarutorna, exempelvis de som handlar om användning av testresultat, har tagits bort och ersatts med information i den löpande texten.

Vägledning för biobankning av prover för covid-19 diagnostik
Vägledningen har tagits fram för att ge stöd i vad som ska beaktas vid sparande av serum eller luftvägsprover tagna för covid-19-diagnostik samt vad som bör sparas i biobank. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens uppdrag att svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd samt följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet.

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Denna vägledning har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

Vägledning för smittspårning av covid-19
I den uppdaterade versionen av vägledning har vi lagt till att hushållskontakter får liknande förhållningsregler som konstaterade fall. Det innebär att hushållskontakter till en person med konstaterad covid-19, ska stanna hemma. Vi har också kompletterat med nya tidsangivelser för när internationell smittspårning ska påbörjas.